Image Alt

Concòrdia

Cerni Escalé Pressupost 2024

El Grup Parlamentari de Concòrdia es pronuncia contra el Pressupost de 2024

El grup parlamentari de Concòrdia ha votat avui en contra del Projecte de Llei del Pressupost per a l’exercici 2024 durant la sessió celebrada al Consell General. En una detallada intervenció, Cerni Escalé, president del grup, ha exposat els motius que han portat a aquesta decisió, subratllant la necessitat d’un debat profund i responsable sobre els comptes nacionals.

Escalé ha començat agraint el treball dels professionals implicats en l’elaboració del pressupost, reconeixent l’esforç realitzat en temps rècord. Tanmateix, ha destacat tres qüestions clau que, segons ell, comprometen la validesa del pressupost presentat.

Primerament, ha criticat la tardança en l’aprovació del pressupost, que no entrarà en vigor fins a mitjan febrer. “Tenim un rècord Guinness a Andorra de pressupostos entregats tard”, ha assenyalat Escalé, afegint que això retarda l’execució pressupostària i complica els pagaments, a més d’afectar la credibilitat internacional del país.

En segon lloc, el president de Concòrdia ha argumentat que el pressupost incompleix parcialment la llei de la regla d’or, referint-se als articles 16 i 20 de la llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària fiscal. “Això és gravíssim”, ha afirmat, destacant la necessitat de corregir aquests incompliments per mantenir la sostenibilitat financera del país.

Finalment, Escalé ha criticat la gestió de la despesa de funcionament, proposant que aquesta es contingui al 70% del total de la despesa del pressupost. “La despesa d’inversió baixa històricament, mentre que la despesa de funcionament creix any rere any”, ha explicat, fent èmfasi en la importància d’activar mecanismes que continguin aquesta despesa per assegurar una distribució més equilibrada dels recursos.

El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat una esmena per modificar la llei i ajustar la relació entre la despesa de funcionament i el creixement del producte interior brut, amb l’objectiu de promoure una gestió més responsable i eficient dels fons públics.

En conclusió, mentre que Escalé ha reconegut la millora en la qualificació del deute andorrà  com a indicatiu d’una bona gestió pressupostària, ha subratllat que els motius exposats representen obstacles significatius per al seu suport al pressupost presentat. “És imprescindible aprovar els pressupostos amb prou temps per permetre un debat profund i complet“, ha conclòs, reiterant el compromís de Concòrdia amb la transparència, la responsabilitat fiscal i el desenvolupament sostenible d’Andorra.

Contraban Legislatiu

En la seva intervenció, Cerni Escalé ha destacat una pràctica particularment preocupant dins del procés de pressupost: el contraban legislatiu. “No és admissible que la Comissió de Finances, amb els terminis ajustats del pressupost, es dediqui a tractar temes que no li corresponen, com ara la llei de l’exercici de la professió d’advocat, la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, o la llei de la Seguretat Pública”, ha explicat Escalé.

Aquesta pràctica no només desvia l’atenció de les qüestions pressupostàries clau sinó que també incompleix amb el reglament intern del Consell General, que estableix que cada llei ha de ser tractada per la comissió legislativa corresponent. “Afrontem una situació en què lleis de gran importància es veuen relegades a un segon pla o es tracten de manera inadequada, fet que no solament és qüestionable des d’un punt de vista ètic sinó que també va en contra de la bona pràctica parlamentària”, ha afegit Escalé.

La preocupació de Concòrdia rau en la transformació de lleis específiques en lleis òmnibus, on es modifiquen múltiples aspectes legislatius sense una discussió detallada i transparent. “Aquesta manera de procedir no només menysprea la importància de les lleis en qüestió sinó que també posa en perill la claredat i l’eficàcia de la legislació andorrana”, ha conclòs Escalé, instigant a una revisió del procés legislatiu per evitar aquestes pràctiques en el futur.

Anàlisi dels Ingressos en el Pressupost de 2024

En la seva intervenció, Cerni Escalé també ha dedicat una secció a analitzar la previsió d’ingressos per a l’exercici 2024, destacant el seu disseny raonable i la seva relació directa amb els resultats de l’exercici anterior. “És digne de menció l’augment de la recaptació a través de la imposició directa, un clar indicador de salut econòmica del qual ens hem de felicitar”, ha afirmat Escalé.

El conseller general ha ressaltat l’estabilització del producte interior brut (PIB) com a un aspecte rellevant. “Si el creixement del PIB és superior a la inflació, això representa un avanç positiu per a l’economia d’Andorra”, ha afegit.

Escalé ha aplaudit la decisió del govern d’incorporar-se al Fons Monetari Internacional, destacant-ne l’impacte positiu i com aquesta acció ha reforçat la credibilitat internacional d’Andorra. Tanmateix, ha expressat preocupació pel dèficit de 32 milions en el pressupost, cridant a una major responsabilitat fiscal, especialment en un context de creixement econòmic.

Amb relació al marc tributari, Escalé ha subratllat la necessitat d’un sistema estable, rebutjant l’augment dels tipus impositius tant en la imposició directa com en l’IGI, per mantenir la competitivitat del país. Ha destacat la importància de garantir que la recaptació per imposició directa sigui justa, apuntant a una captació més efectiva dels guanys de capital i suggerint que un tipus real més proper al 10% podria beneficiar significativament les finances públiques andorranes.

Gestió de la Despesa Pública: Perspectiva de Concòrdia

Cerni Escalé, en profunditzar sobre la gestió de la despesa pública, ha destacat, “El primer d’ells és la reflexió sobre les inversions reals. Han crescut de 44 milions d’euros a 67 milions d’euros entre l’any 2023 i el pressupostat per l’any 2024”. Malgrat aquest increment, Escalé ha recalcat que “Continuen sent xifres molt baixes per a la inversió. La inversió real andorrana fins ara ha estat reactiva“.

Posant exemples específics, com el parc d’habitatge públic i el vial de la Massana, ha argumentat que aquests reflecteixen una tendència a respondre a problemes ja existents en lloc de planificar-los amb antelació. “Necessitem més reflexió i més planificació de la despesa, sobretot, de la despesa d’inversió. No hem de trobar-nos amb un problema de la mida d’un elefant per respondre-hi”, ha emfatitzat.

En referència a la despesa corrent, Escalé ha expressat preocupació sobre l’augment sostingut: “Les transferències a organismes participats i les transferències corrents s’han multiplicat per dos des del 2012”. Aquesta tendència, segons Escalé, posa en qüestió la necessitat de tants instituts i agències independents, suggerint que “pot ser que algunes de les qüestions que tracten aquestes agències puguin ser absorbides per acords internacionals o per organitzacions de la societat civil”.

Finalment, ha criticat la baixa inversió en recerca, desenvolupament i innovació. “És un pressupost que ni en les despeses en béns i serveis corrents ni en les inversions reals és massa elevat en aquells aspectes que poden fer créixer la nostra economia en el futur”.

Amb aquesta observació, Escalé ha destacat un desequilibri en la distribució del pressupost que, segons ell, no prioritza prou les àrees que podrien propulsar el creixement econòmic sostenible i la competitivitat internacional d’Andorra a llarg termini. Més encara, ha comparat la inversió en I+D d’Andorra amb els estàndards internacionals, remarcant que “el pressupost d’Andorra és el tercer més baix dels països de l’OCDE en investigació, recerca i innovació“. Aquesta comparativa subratlla la necessitat d’incrementar significativament la inversió en aquestes àrees per no quedar endarrerit en el context global.

Així, la crida de Concòrdia per a una major inversió en I+D és una crida a reconèixer i actuar sobre el potencial de la innovació com a motor de desenvolupament i prosperitat per a Andorra.

Enfocament sobre les Plusvàlues i la Crisi de l’Habitatge

Cerni Escalé ha destacat la relació directa entre la gestió de les plusvàlues i la crisi de l’habitatge a Andorra, reconeixent els esforços actius per abordar aquesta problemàtica.

El conseller general ha subratllat la necessitat d’abordar les causes subjacents de la crisi immobiliària, incloent-hi l’especulació immobiliària, a través de la modificació dels tributs i de la legislació tributària. “Pensem que s’ha d’apujar l’impost de plusvàlues. Hem d’atacar l’especulació immobiliària”, ha argumentat, proposant un augment dels impostos sobre les plusvàlues per frenar l’especulació, especialment en operacions realitzades a curt termini.

Amb aquest enfocament, Concòrdia busca una solució equilibrada que permeti frenar l’especulació tant externa com interna, que ha contribuït a l’increment dels preus de l’habitatge, tot mantenint Andorra atractiva per a inversors responsables.

La Visió de Concòrdia per un Parc Tecnològic a Andorra

Cerni Escalé ha exposat la importància del desenvolupament d’un parc tecnològic a Andorra, argumentant que “és necessari un espai on es puguin concentrar les empreses d’alt valor afegit”. Ha lamentat el rebuig d’una esmena proposada per Concòrdia per finançar un estudi destinat a la creació del parc, amb una dotació de 200.000 €.

Escalé ha argumentat que “Vivim en un dels països d’Europa on hi ha menys emprenedoria per càpita. És necessari un espai on es puguin concentrar les empreses d’alt valor afegit”. El conseller general ha fet èmfasi en la creació d’un ecosistema que fomenti la recerca i el desenvolupament, retenció i creixement del talent local, i la necessitat d’una major connectivitat internacional.

“Acompanyem aquest parc tecnològic amb plans de recerca molt específics. És fonamental per poder créixer”, ha explicat Escalé, afegint que aquesta inversió seria essencial per atraure capital diversificat i no merament especulatiu. Ha finalitzat cridant a l’acció per a una política pressupostària que aposti fermament per la recerca, la innovació i el suport a l’emprenedoria, com a pedra angular per al desenvolupament econòmic d’Andorra.

 

Andorra la Vella, 1 de febrer del 2024

Necessites contactar amb Concòrdia?

Doncs aquí et deixem les dades de contacte!

C. Ciutat de Valls, 14

AD500 Andorra la Vella

Segueix-nos:

Estàs a un clic de contactar amb Concòrdia.

Només has d’omplir un senzill formulari.