Estatuts i Òrgans

Concòrdia és un partit polític andorrà que té com a principals objectius: la millora de la qualitat de vida; el respecte al territori i al patrimoni natural i cultural; l’equitat, la igualtat d’oportunitats i de gènere; i l’emprenedoria i el foment d’una economia innovadora, harmoniosa i pròspera.

Valors

Concòrdia és un partit polític andorrà que té com a principals objectius: la millora de la qualitat de vida; el respecte al territori i al patrimoni natural i cultural; l’equitat, la igualtat d’oportunitats i de gènere; i l’emprenedoria i el foment d’una economia innovadora, harmoniosa i pròspera.

Concòrdia defensa l’estat de dret i la democràcia com a millors sistemes de govern, i la sostenibilitat mediambiental, econòmica i social com a eix fonamental a partir del qual dur a terme l’acció política.

L’àmbit d’actuació de Concòrdia és el Principat d’Andorra. No obstant, Concòrdia reconeix que el país forma part de l’entorn Pirinenc, que comparteix una realitat econòmica, geogràfica i cultural pròpia.

Principis organitzatius

Concòrdia es  basa en la democràcia interna, el respecte a l’ideari col·lectiu per part dels seus membres, i a la participació dels mateixos en les  decisions i el treball del partit.

Concòrdia estructura els seus òrgans interns des de la separació de funcions, tot assumint els principis de separació de càrrecs interns i externs, de no acumulació de poder, i d’independència entre exercici de poder i la fiscalització del mateix.

El partit es fa propis els principis de diversitat i pluralisme polític.

 

Òrgans

Assemblea

L’Assemblea és la màxima representació de la voluntat del partit. La formen tots els afiliats de la formació.

El comitè executiu

El Comitè Executiu és l’òrgan de govern del partit i té caràcter col·legiat.

Formen el Comitè Executiu la Copresidència (dues persones que comparteixen el mateix càrrec, sense jerarquia entre elles), el/la tresorer/a, les/els tres vocals, les/els delegats/des de comissió, i la Secretaria d’Organització.

Comissions

Les Comissions representen els grups de treball del partit. Com a tals són el principal fòrum de debat entre afiliats i resten sempre obertes a la participació d’aquests. Les seves reunions poden ser obertes a persones externes al partit, si així ho decideixen, de forma expressa, els afiliats que participen en una comissió.

Actualment, Concòrdia està composada de les comissions següents:

  • Comissió d’Educació, Cultura, Joventut i Esports.
  • Comissió d’Afers Socials, Habitatge, Igualtat i Sanitat.
  • Comissió d’Economia, Finances, Exteriors i Pensions.
  • Comissió de Territori, Urbanisme i Medi Ambient.
  • Comissió d’Enllaç Institucional.

Càrrecs

Copresidència

Correspon a la Copresidència (dues persones que comparteixen el mateix càrrec, sense jerarquia entre elles) la representació del partit, mediàtica, judicial i a efectes d’organització interna. La seva és una missió de visibilització de la tasca del partit, tot participant en les activitats del mateix i mediant quan sigui necessari entre els seus membres.

Secretaria d’organitizació

Correspon a la Secretaria d’Organització establir els ordres del dia i convocatòries de les reunions del Comitè Executiu i de l’Assemblea, dur a terme les convocatòries com se li indiqui des del Comitè, gestionar l’afiliació d’aquelles persones que ho demanin, i la funció de contacte respecte a la premsa. La Secretaria d’Organització exerceix d’enllaç entre les Comissions, l’Assemblea i el Comitè Executiu.

Incompatibilitats

L’exercici d’almenys una Copresidència és incompatible amb els càrrecs de: (a) conseller/a general o comunal; o (b) cap de Govern, ministre/a o secretari/a d’Estat.

El càrrec d’Administrador és incompatible amb qualsevol altre càrrec del partit.

Resolució de conflictes

Totes les qüestions que es puguin plantejar entre els afiliats, entre aquests i els òrgans directius, o respecte als drets i obligacions que respectivament els correspongui, seran sotmeses a mediació. Sempre amb caràcter previ a la jurisdicció ordinària i sempre que aquesta no sigui imperativa.

Corrents d’opinió

Per a fomentar el debat i el pluralisme polític dins del partit, un mínim de deu afiliats tenen dret a agrupar-se sota un corrent ideològic propi, sempre que les seves posicions i opinions respectin els valors i els principis organitzatius de Concòrdia.

Necessites contactar amb Concòrdia?

Doncs aquí et deixem les dades de contacte!

C. Ciutat de Valls, 14

AD500 Andorra la Vella

Segueix-nos:

Estàs a un clic de contactar amb Concòrdia.

Només has d’omplir un senzill formulari.