Image Alt

Concòrdia

Jordi Casadevall entra una pregunta sobre els entorns de protecció.

Concòrdia pregunta pels entorns de protecció

El conseller general, Jordi Casadevall, entra una bateria de preguntes arran de la informació rebuda despresa de la demanda d’informació feta el mes de juny sobre els entorns de protecció.

El conseller general del Grup Parlamentari de Concòrdia, Jordi Casadevall, ha entrat a Sindicatura una pregunta amb resposta escrita al Govern relativa als entorns de protecció dels béns immobles d’interès cultural.

En una llarga exposició de motius, Casadevall explica que la bateria de preguntes que es formulen venen motivades arran de la informació rebuda per part de Govern, despresa de la demanda feta pel Grup Parlamentari el passat 13 de juny.  Amb tota la informació obtinguda, i amb la consideració que els entorns de protecció delimitats dels Béns Immobles d’Interès Cultural i la seva inclusió en els respectius plans d’ordenació i urbanisme parroquials són una protecció imprescindible del patrimoni cultural, el conseller general entra una bateria de cinc preguntes.

En primer lloc, Casadevall demana si hi ha hagut algun element determinant que hagi succeït entre el moment que el Govern ha respost a la demanda d’informació i la publicació de l’edicte pel qual es publica la proposta d’entorn de protecció de l’església de Sant Serni de Nagol, així com els criteris que han de regir les intervencions sobre el monument i el seu entorn, perquè aquesta s’hagi propiciat amb més celeritat.

La segona pregunta pretén conèixer la data en què el Govern procedirà a la publicació de l’edicte pel qual es publica la proposta d’entorn de protecció de l’església de Sant Miquel d’Engolasters, així com els criteris que han de regir les intervencions sobre el monument i el seu entorn.

A més, Casadevall pregunta quins dels 14 Béns Immobles d’Interès Cultural que disposen d’un entorn de protecció delimitat han estat recollits en els respectius plans d’ordenació i urbanisme parroquials tal com estableix la legislació vigent.

En una quarta pregunta, i veient que la disposició final primera de la Llei 9/2003 del 12 de juny del patrimoni cultural d’Andorra estableix que el període transitori no pot excedir el termini màxim de dos anys a comptar de la data d’entrada en vigor de la Llei, i que aquest termini s’ha exhaurit amb escreix, el conseller general demana al Govern si el Departament de Patrimoni Cultural disposa dels mitjans humans, materials i econòmics suficients per poder aprovar els entorns de protecció delimitats dels béns Immobles d’interès cultural pendents partint d’un calendari precís i amb les màximes garanties.

Finalment, Casadevall vol conèixer, vistes les dificultats per poder delimitar els entorns de protecció de tots els Béns Immobles d’Interès Cultural, quin és el parer del Departament de Patrimoni Cultural sobre l’eficàcia de l’entorn de protecció cautelar de 20 metres establert per la Llei 15/2014 del 24 de juliol, de modificació de la llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra.

 

Exposició de motius

Jordi Casadevall, en la seva demanda amb resposta escrita, realitza abans de les preguntes una exposició de motius en les que destaca que, de la informació rebuda per part del Govern se’n desprèn que actualment 14 Béns Immobles d’Interès Cultural disposen d’un entorn de protecció delimitat, altrament anomenat definitiu, i 58 Béns Immobles d’Interès Cultural estan encara sotmesos al règim transitori de l’entorn de protecció cautelar.

A més, d’aquests 58 Béns Immobles d’Interès Cultural, 26 d’ells disposen d’un entorn de protecció cautelar i d’un estudi com a mínim preliminar, i es troben en diferents estadis d’avançament. En aquest sentit, el Departament de Patrimoni Cultural té preparada les publicacions de les propostes d’entorn de protecció de l’església de Sant Miquel d’Engolasters i de Sant Serni de Nagol, així com els criteris que han de regir les intervencions en aquests béns i els entorns de protecció definits. També s’han dut a terme reunions tècniques amb el Comú de Canillo per avançar en la delimitació de l’entorn de protecció de Sant Joan de Caselles, i s’ha reprès el contacte amb el Comú d’Andorra la Vella per continuar treballant en la proposta de delimitació de l’entorn de protecció de la Casa de la Vall.

La resta de Béns Immobles d’Interès Cultural, 32, disposen d’un entorn de protecció cautelar, però encara no disposen de cap estudi preliminar que orienti la delimitació del seu entorn de protecció, malgrat datar la llei del Patrimoni Cultural de l’any 2003.

Posteriorment a la tramesa de documentació i en adequació amb el que s’hi indicava, el Govern ha publicat al BOPA del 9 d’agost del 2023 l’edicte pel qual es publica l’entorn de protecció de Sant Serni de Nagol, així com els criteris que han de regir les intervencions sobre el monument i el seu entorn, decisió celebrada pel part del Grup Parlamentari de Concòrdia.

 

Andorra la Vella, 4 setembre de 2023

Necessites contactar amb Concòrdia?

Doncs aquí et deixem les dades de contacte!

C. Ciutat de Valls, 14

AD500 Andorra la Vella

Segueix-nos:

Estàs a un clic de contactar amb Concòrdia.

Només has d’omplir un senzill formulari.